02 / 44 633 762
Odberné miesto v Bratislave

Prihlásenie

 

Cudzí jazyk

Základné školy

Stredné školy

Vysoké školy

Predškoláci :)

Ohybné slovné druhy

Autor: Ladislav Navrátil
Vydavateľstvo: Enigma Publishing s.r.o.
EAN: 9788089132928
Počet strán: 112
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89132-92-8
Tovar expedujeme: do 10 dní
Bežná cena 3,- €
Naša cena 2,49 €
Zľava: 17%

Ohybné slovné druhy

Táto kniha sa obsahovo prekrýva s knihami Nominálne slovné druhy a Slovesákráľovský slovný druh. Rozsahom je však útlejšia, menej podrobná, cenovo prístupnejšia, vhodná ako učebná pomôcka pre vysokoškolákov "neslovenčinárov", napr. študentov žurnalistiky alebo masmediálnej komunikácie. Uspokojí však aj bežného používateľa slovenčiny.

ÚVOD

Každý jazyk predstavuje bohatý inventár prostriedkov. Čím je tento inventár rozsiahlejší, tým je jazyk precíznejším nástrojom komunikácie. V takomto obrovskom množstve jestvujú rôznorodé jednotky. Z toho vyplýva potreba usporiadať a začleniť ich do nejakého systému, čiže ich treba nejakým spôsobom roztriediť na menšie a homogénnejšie skupiny. V indoeurópskych jazykoch sa tradične používa triedenie na slovné druhy. Takýchto tried je v dnešnej slovenčine 10. O začlenení slov do slovných druhov sa veľa diskutovalo, pretože neexistuje také kritérium, ktoré by presne stanovilo všeobecne jednotnú a platnú sústavu slovných druhov. Zhoda je len v tom, že slovné druhy nie sú rovnocenné triedy. V našich gramatikách či odborných príručkách, ale aj v učebniciach slovenského jazyka k najznámejším, k najčastejším a najviac používaným patrí morfologické kritérium, ktoré rozdeľuje slovné druhy na ohybné (flektívne) a na neohybné (neflektívne).

Systém ohybných slovných druhov javy vonkajšieho sveta odráža rozličným spôsobom: a) ako pomenovania samostatne existujúceho bez ohľadu na čas (podstatné mená), b) ako pomenovania nesamostatne jestvujúceho bez ohľadu na čas (prídavné mená), c) ako názvy číselných (najpresnejších kvantitatívnych) príznakov (číslovky), d) ako pomenovania s univerzálnym významom odkazujúce na uvedené skupiny slovných druhov (zámená), e) ako pomenovania nesamostatne existujúceho s trvaním v čase (slovesá).

Podstatnými menami sa pomenúvajú samostatne jestvujúce veci a javy skutočnosti. Keďže substantívami možno pomenovať takmer každý jav, patria k najuniverzálnejším slovným druhom. Sú to mená v tom najvlastnejšom zmysle so slovnodruhovým významom predmetnosti.

Prídavnými menami sa vyjadrujú statické príznaky (vlastnosti) samostatných javov. Adjektíva sa vyznačujú významom kvalitatívnosti.

Slová, v ktorých je obsiahnutý všeobecný význam kvantity, sú osobitným slovným druhom, známym pod menom číslovky. Hoci ich charakteristickým znakom sú svojské lexikálne a gramatické vlastnosti, predsa sa numeráliá ako trieda slov nerozkladajú po ostatných slovných druhoch ako ich podskupiny, ale sa zaraďujú do systému slovných druhov ako rovnocenné.

Kategoriálny význam univerzálnosti (a jeho rôzne odtienky: ukazovací, opytovací, vymedzovací...) je základným, zjednocujúcim a neprotirečivým kritériom pri principiálnom zatrieďovaní zámen medzi slovné druhy. Svojráznosť kategórie zámennosti spočíva v tom, že pronominá preberajú časť gramatických významov predmetnosti, kvalitatívnosti, kvantitatívnosti (a aj okolnosti) od toho slovného druhu, s ktorým sú v priamom vzťahu. Bezprostredne nepomenúvajú predmet a jeho vlastnosti, ale naň iba poukazujú. Stavajú sa tak do protikladu k menám s konkrétnym významom.

Slovesami sa vyjadrujú dynamické príznaky chápané ako nesamostatné, ale jestvujúce na niečom, t. j. príznaky plynúce alebo rozložené v čase a v priestore. Slovesá disponujú všeobecným gramatickým významom procesuálnosti. Fungujú
ako ústredný vetotvorný prostriedok, sú centrálnym bodom, „dušou či kráľom“ každej (slovesnej) vety.

Ohybné slovné druhy – podstatné mená, prídavné mená, číslovky, zámená a slovesá – nie sú rovnocenné množiny slov, preto ani nestoja na jednej úrovni, ale na základe všeobecného lexikálneho významu patria podľa MSJ (1966, s. 27) do troch rozdielnych rovín. Podstatné a prídavné mená spolu so slovesami (a príslovkami) tvoria základ celej sústavy slovných druhov. Zaraďujú sa do roviny základných kvalitatívnych pomenovaní. K nim sa pričleňujú ešte číslovky ako rovina základných kvantitatívnych číselných označení a zámená ako rovina deiktických (ukazovacích, odkazovacích) slov.

Aj keď ohybné slovné druhy patria do troch rozličných rovín (kvalitatívnej, kvantitatívnej a deiktickej), predsa sa vyznačujú tromi spoločnými znakmi. Všetky sú z hľadiska:
(1) sémantických vlastností plnovýznamovými čiže autosémantickými
slovnými druhmi, pretože majú aj lexikálny (vecný) význam, aj gramatický význam; (2) syntaktických čŕt autosyntaktické, vo vete plnia úlohu vetného člena, nadobúdajú vetnočlenskú platnosť; (3) morfologického kritéria ohybnými,
teda flektívnymi slovnými druhmi.

Skloňovanie a časovanie ako dva základné a zároveň špecifické spôsoby formálnej (paradigmatickej, flektívnej) morfológie sa vyznačuje predovšetkým tým, že ide o tvorenie (reprodukovanie) slovných tvarov.

Pri samotnom skloňovaní jednotlivých menných slovných druhov sa zložité morfologické javy postupne systematicky vysvetľujú, pričom sa uvádzajú príslušné skloňovacie vzory. Hlavný dôraz sa kladie predovšetkým na výskyt a používanie variantných (vedľajších) pádových prípon.

Praktické poznanie a ovládanie zákonitostí ohybných slovných druhov, ako aj hraníc prechodných javov a jednotlivých výnimiek, dobre poslúži všetkým záujemcom o súčasný slovenský spisovný jazyk pri skvalitňovaní jazykovej kultúry.

 

OBSAH

Predhovor
Úvod

1 Podstatné men á (substantíva)
1.1 Charakteristika, definícia, klasifikácia
1.1.1 Charakteristika substantív
1.1.2 Definícia substantív
1.1.3 Klasifikácia substantív
1.2 Skloňovanie podstatných mien
1.2.1 Mužský rod (maskulínum)
1.2.1.1 Životné podstatné mená
1.2.1.2 Neživotné podstatné mená
1.2.2 Ženský rod (feminínum) 
1.2.2.1 Adjektívno-substantívne skloňovanie feminín
1.2.2.2 Nepravidelné skloňovanie feminín 
1.2.3 Stredný rod (neutrum)

2 Prídavné men á (adjektíva)
2.1 Charakteristika, definícia, klasifikácia
2.1.1 Charakteristika prídavných mien
2.1.2 Definícia prídavných mien
2.1.3 Klasifikácia prídavných mien
2.2 Skloňovanie prídavných mien
2.2.1 Vlastnostné prídavné mená
2.2.1.1 Akostné prídavné mená
2.2.1.2 Vzťahové prídavné mená
2.2.2 Privlastňovacie prídavné mená

3 Číslovky (numeráliá)
3.1 Charakteristika, definícia, klasifikácia
3.1.1 Charakteristika čísloviek
3.1.2 Definícia čísloviek
3.1.3 Klasifikácia čísloviek
3.2 Skloňovanie čísloviek
3.2.1 Základné číslovky (kardináliá)
3.2.2 Radové číslovky (ordináliá)
3.2.3 Druhové číslovky (špeciáliá)
3.2.4 Násobné číslovky (multiplikatíva)

4 Zámen á (pronominá) 
4.1 Charakteristika, definícia, klasifikácia
4.1.1 Charakteristika zámen
4.1.2 Definícia zámen
4.1.3 Klasifikácia zámen
4.2 Skloňovanie zámen
4.2.1 Osobné zámená
4.2.1.1 Základné
4.2.1.2 Privlastňovacie
4.2.2 Zvratné zámená
4.2.2.1 Základné
4.2.2.2 Privlastňovacie
4.2.3 Ukazovacie zámená
4.2.4 Opytovacie zámená
4.2.5 Neurčité zámená
4.2.6 Vymedzovacie zámenáň

5 Sloves á (verbá)
5.1 Charakteristika, definícia, klasifikácia
5.1.1 Charakteristika slovies
5.1.2 Definícia slovies
5.1.3 Klasifikácia slovies
5.1.3.1 Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá
5.1.3.2 Osobné a neosobné slovesá
5.1.3.3 Nezvratné a zvratné slovesá
5.2 Časovanie slovies
5.2.1 Slovesné tvary 
5.2.2.1 Slovesné tvary z prézentného kmeňa
5.2.2.2. Slovesné tvary z infinitívneho kmeňa
5.2.2.3 Zložené slovesné tvary

LITERATÚRA

Komentáre k Ohybné slovné druhy


Zákazníci, ktorí si kúpili titul Ohybné slovné druhy si tiež kúpili


Nominálne slovné druhy (Ladislav Navrátil)

Nominálne slovné druhy

Bežná cena: 4,50 €
Naša cena: 3,74 €
Zľava: 17%
Expedujeme: do 10 dní
Neohybné slovné druhy a citoslovcia (Ladislav Navrátil)

Neohybné slovné druhy a citoslovcia

Bežná cena: 3,- €
Naša cena: 2,49 €
Zľava: 17%
Expedujeme: do 10 dní
Slovesá – kráľovský slovný druh (Ladislav Navrátil)

Slovesá – kráľovský slovný druh

Bežná cena: 3,20 €
Naša cena: 2,66 €
Zľava: 17%
Expedujeme: do 10 dní
Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry)

Malý princ

Bežná cena: 4,50 €
Naša cena: 3,28 €
Zľava: 27%
Expedujeme: Vypredané
Slovenský jazyk pre 1.-4. ročník stredných škôl (Hincová K., Húsková A.)

Slovenský jazyk pre 1.-4. ročník stredných škôl

Bežná cena: 5,18 €
Naša cena: 3,57 €
Zľava: 31%
Expedujeme: do 3 pracovných dní
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl (Terézia Lampartová)

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl

Bežná cena: 5,50 €
Naša cena: 4,13 €
Zľava: 25%
Expedujeme: do 3 pracovných dní
Zbierka úloh zo SJ pre 8. ročník ZŠ (Renáta Somorová)

Zbierka úloh zo SJ pre 8. ročník ZŠ

Bežná cena: 5,28 €
Naša cena: 3,96 €
Zľava: 25%
Expedujeme: do 3 pracovných dní
Všetko sa začalo v Galilei (Stefano Jacomuzzi)

Všetko sa začalo v Galilei

Bežná cena: 1,- €
Naša cena: 0,74 €
Zľava: 26%
Expedujeme: do 3 pracovných dní
Humor zo siete

Humor zo siete

Bežná cena: 1,46 €
Naša cena: 1,05 €
Zľava: 28%
Expedujeme: do 3 pracovných dní
Dejepisný atlas - Štáty v premenách storočí (Daniel Gurňák)

Dejepisný atlas - Štáty v premenách storočí

Bežná cena: 8,90 €
Naša cena: 6,77 €
Zľava: 24%
Expedujeme: do 10 dní
Čítajme s porozumením - hráme sa s textami pre 3. a 4. roč. ZŠ (Zuzana Gahérová)

Čítajme s porozumením - hráme sa s textami pre 3. a 4. roč. ZŠ

Bežná cena: 7,98 €
Naša cena: 5,99 €
Zľava: 25%
Expedujeme: do 3 pracovných dní
Zbierka úloh zo SJ pre 9. ročník ZŠ (Renáta Somorová)

Zbierka úloh zo SJ pre 9. ročník ZŠ

Bežná cena: 5,28 €
Naša cena: 3,96 €
Zľava: 25%
Expedujeme: do 3 pracovných dní

Ďalšie tituly z kategórie Ostatné


Reč a jazyk v škole (Zuzana Kováčová)

Reč a jazyk v škole

Bežná cena: 4,50 €
Naša cena: 3,74 €
Zľava: 17%
Expedujeme: do 10 dní
Metodika písania bakalárskej práce (Kolektív autorov)

Metodika písania bakalárskej práce

Bežná cena: 2,50 €
Naša cena: 1,81 €
Zľava: 28%
Expedujeme: do 5 pracovných dní
Sociálna psychológia - človek vo vzťahoch (Verešová a kol.)

Sociálna psychológia - človek vo vzťahoch

Bežná cena: 7,- €
Naša cena: 5,81 €
Zľava: 17%
Expedujeme: do 10 dní
Neurológia (Miroslav Brozman)

Neurológia

Bežná cena: 8,- €
Naša cena: 5,83 €
Zľava: 27%
Expedujeme: do 5 pracovných dní
Rétorika (Štefan Holič)

Rétorika

Bežná cena: 3,- €
Naša cena: 2,49 €
Zľava: 17%
Expedujeme: do 10 dní
Politológia (Kolektív autorov)

Politológia

Bežná cena: 5,50 €
Naša cena: 4,56 €
Zľava: 17%
Expedujeme: do 10 dní
Neohybné slovné druhy a citoslovcia (Ladislav Navrátil)

Neohybné slovné druhy a citoslovcia

Bežná cena: 3,- €
Naša cena: 2,49 €
Zľava: 17%
Expedujeme: do 10 dní
Úvod do dejín sociologického myslenia (František Škvrnda, Tomáš Pružinec)

Úvod do dejín sociologického myslenia

Bežná cena: 4,- €
Naša cena: 3,32 €
Zľava: 17%
Expedujeme: do 10 dní
Základní psychosomatická péče (Tress Wolfgang)

Základní psychosomatická péče

Bežná cena: 24,98 €
Naša cena: 18,22 €
Zľava: 27%
Expedujeme: do 5 pracovných dní
Ecce homo - v centre súčasnej psychodiagnostiky (Michal Čerešník)

Ecce homo - v centre súčasnej psychodiagnostiky

Bežná cena: 5,- €
Naša cena: 4,15 €
Zľava: 17%
Expedujeme: do 10 dní
Ošetrovanie chorých s psychickými problémami na somatických oddeleniach (Andrea Čerňanová)

Ošetrovanie chorých s psychickými problémami na somatických oddeleniach

Bežná cena: 5,- €
Naša cena: 3,64 €
Zľava: 27%
Expedujeme: do 5 pracovných dní
Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu (Vladimír Gonda)

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

Bežná cena: 7,19 €
Naša cena: 5,75 €
Zľava: 20%
Expedujeme: do 5 pracovných dní

Nákupný košík

Tovar za body

Pre verných klientov sme pripravili príjemné prekvapenie s názvom

Knižné novinky

 Luxusný prešľap (Evelin Červienková)

Luxusný prešľap

6,56 € (zľava: 27%)
 Objavte svoj vnútorný pokoj (Oli Doyle)

Objavte svoj vnútorný pokoj

6,66 € (zľava: 25%)
 Komando 52 (Peter Tóth)

Komando 52

8,54 € (zľava: 29%)
 Adaptácia (Miroslava Varáčková)

Adaptácia

8,71 € (zľava: 27%)
 Chýbaš mi (Harlan Coben)

Chýbaš mi

10,41 € (zľava: 25%)
 Cukríkový test (Walter Mischel)

Cukríkový test

10,41 € (zľava: 25%)
 Dokonalý džentlmen (Sherry Thomasová)

Dokonalý džentlmen

7,25 € (zľava: 27%)
 Zbohom, nevinnosť (Cora Carmacková)

Zbohom, nevinnosť

7,41 € (zľava: 25%)
 Pýtiine pokyny (Erik Axl Sund)

Pýtiine pokyny

11,91 € (zľava: 25%)
 Dům v nebi (Amanda Lindhout; Sara Corbett)

Dům v nebi

13,10 € (zľava: 25%)
 Láska v plameňoch (Tamara McKinley)

Láska v plameňoch

7,25 € (zľava: 27%)
 Hodvábnik (Robert Galbraith)

Hodvábnik

11,60 € (zľava: 25%)
 Výhybky osudu (Slávka Koleničová)

Výhybky osudu

10,41 € (zľava: 25%)
 Hotel v Paříži Pokoj č.2 (Emma Mars)

Hotel v Paříži Pokoj č.2

12,35 € (zľava: 25%)
 Až čas ukáže (Andrea Novosedlíková)

Až čas ukáže

7,41 € (zľava: 25%)
 Alfa (Jasinda Wilderová)

Alfa

9,66 € (zľava: 25%)
 Galveston (Nic Pizzolatto)

Galveston

8,91 € (zľava: 25%)
 Safa (Waris Dirieová)

Safa

9,66 € (zľava: 25%)
 Plán B (Igor Bukovský)

Plán B

14,52 € (zľava: 27%)
 Presilovka (Danielle Steelová)

Presilovka

9,66 € (zľava: 25%)
 10-dňový detox (Mark Hyman)

10-dňový detox

11,16 € (zľava: 25%)
 Kniha o tebe (Claire Kendalová)

Kniha o tebe

10,41 € (zľava: 25%)
vrátiť sa späť nahor